Raporty

Kobiety na rynku pracy

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - badanie kobiet

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - badanie opinii publicznej

Diagnoza zróżnicowania szans kobiet na rynku pracy - badanie pracodawców

Polki a rynek pracy

Kobiety na rynku pracy

„Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji
zawodowej kobiet” w ramach IW EQUAL

Poznaj swoje prawa na rynku pracy

Raport Kobiety w latach 90-tych

Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuacje kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza sytuacji w Polsce.

Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z Unią Europejskiej.

Czy kobiety mają równe szanse zawodowego rozwoju?

Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet

System aktywizacji zawodowej kobiet

Przyszłość pracy a kobiety

Kobiety blokują awans kobiet

Polki rezygnują z pracy

Sejm o pracy kobiet w kopalniach

Dlaczego kobietom tak trudno awansować

Dyskryminowana płeć

Kobiety w Europie wciąż mają gorzej

Globalizacja Pracy Opiekuńczej. 2006


Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - badanie kobiet
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Grudzień 2005

Celem badania było rozpoznanie sytuacji kobiet na rynku pracy w opinii ich samych. W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród 1850 kobiet z całej Polski w wieku produkcyjnym (18-59 lat). Respondentki odpowiadały na pytania dotyczące wyznawanego przez nie systemu wartości, opnii na temat zjawiska bezrobocia oraz dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki pokazują również co sądzą kobiety na temat ich zawodowej konkurencyjności względem mężczyzn oraz pozwalają nakreślić stosunek kobiet względem pracy zawodowej.

http://www.kobietapracujaca.org/index.php?strona=Raport


Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - badanie opinii publicznej
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Grudzień 2005

W badaniu wzięło udział 1200 osób z województw objętych projektem tj. łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Opracowanie wyników badań pozwala na wieloaspektową analizę sytuacji kobiet bowiem tematyka badań obejmowała swoim zakresem zarówno kwestie działań na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dysktryminacji jak też poglądów społeczeństwa na bezrobocie. Ponadto weryfikowano opinie o męskich i kobiecych typach zawodów, konsekwencjach pracy zawodowej kobiet oraz zależnościach pomiędzy pracą zawodową a domowymi obowiązkami kobiety.

http://www.kobietapracujaca.org/index.php?strona=Raport


Diagnoza zróżnicowania szans kobiet na rynku pracy - badanie pracodawców
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Grudzień 2005

Raport sporządzono na podstwie opinii 1619 pracodawców z całej Polski, warto podkreslić że w gronie respondentów znalazły się również kobiety. Szczególny nacisk został położony na omówienie kwestii równouprawnienia kobiet, jak też na sprecyzowanie jakie działania podejmują pracodawcy np. w sytuacji zatrudnienia (strategie przedsiebiorców). Część badań poświęcono na omówienie elastycznych form zatrudnienia i pozycji matki na rynku pracy oraz podjęto również wątek segregacji zawodowej kobiet.

http://www.kobietapracujaca.org/index.php?strona=Raport

 

Polki a rynek pracy

autorka: Anna Postół, wynagrodzenia.pl

kwiecień 2003

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce widoczny jest wzrost aktywności zawodowej kobiet. Zjawisku temu towarzyszą jednak liczne bariery, wyraźnie osłabiające jego siłę i zasięg. Wciąż w polskim życiu gospodarczym pokutują rozliczne mity na temat pracy kobiet. Osłabiają one szanse zawodowe kobiet, obniżając jednocześnie wysokość ich zarobków. Problem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w Polsce jest coraz bardziej palący ze względu na uwarunkowania związane z akcesją i obecnością w strukturach UE.
Mimo, że artykuł został opracowany jeszcze przed akcesją polski do struktur UE w sposób ciekawy i zborny omawia on realia sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce.
Co ciekawe, sytuacja ta nie zmieniła się znacząco również po akcesji i kilkuletnim
procesie implementacji prawodawstwa i transferu środków ze źródeł wspólnotowych.

http://kariera.wprost.pl/ar/?O=43273&C=20

 

Kobiety na rynku pracy

Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy stanowi kompleksowy przegląd uwarunkowań prawnych, które mogą się okazać się użyteczne z punktu widzenia różnych momentów kariery. Poprzez przegląd prawa międzynarodowego, regulacje konstytucyjne przechodzimy do prawnych aspektów macierzyństwa, rodzicielstwa aż do uprawnień związanych z prawem do emerytury. Dodatkowo omawiane są sytuacje molestowania seksualnego w pracy, procedury konstruowania ugód z pracodawcą oraz możliwości wynikające z prawa do sądu oraz zasady korzystania z organizacji obrony praw pracowniczych.

Całość tekstu:

„Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji
zawodowej kobiet” w ramach IW EQUAL


Opracowanie:
Dr Kazimierz Bujak
Dr Małgorzata Leśniak
Mgr Ewa Ryłko
Mgr Anna Markowska
Mgr Katarzyna Loranz

Kraków, maj 2005

Raport ma charakter sondażowy, tj. jest sporządzony w oparciu o analizę opinii dwóch odrębnych grup docelowych: kobiet, które urodziły dziecko i planują wrócić do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem i przebywają w trakcie badań na urlopie macierzyńskim/wychowawczym oraz pracodawców zatrudniających kobiety wychowujące małe dzieci.
W raporcie znajdują się analizy odpowiedzi na następujące pytania:
- jak urodzenie dziecka wpływa na motywację do pracy?, czy kobiety z małymi dziećmi są zorientowane na sukces zawodowy?, jaka jest ich samoocena spowodowana łączeniem roli matki i pracownicy?
- Jaki jest stopień zaufania matek do opiekunek/instytucji opieki nad dzieckiem?, jaka jest ich opinia na temat publicznych instytucji opieki –żłobków, przedszkoli?,
- Czy i w jakim zakresie kobiety przebywające na urlopach opiekuńczych dbają o aktualizację swojej wiedzy i podnoszenie kompetencji pracowniczych?, jakie są ich obawy związane z powrotem do pracy, jakie mają oczekiwania względem pracodawcy?,
- Jakie jest nastawienie pracodawców do zatrudniania kobiet z małymi dziećmi?, jakie są powody ewentualnych uprzedzeń pracodawców?, czy pracodawcy dyskryminują kobiety z małymi dziećmi, jakich obszarów ta dyskryminacja dotyczy?, czy i w jakim zakresie umożliwiają podnoszenie kwalifikacji kobietom przebywającym na urlopach wychowawczych?, czy i w jakim zakresie umożliwiają awans kobietom, które wróciły do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego/wychowawczego?, czy są praktykowane przez zakłady pracy jakieś formy elastycznego zatrudniania kobiet wychowujących małe dzieci, umożliwiających łączenie roli matki z rolą pracownicy?

Czytaj całość Raportu:
Poznaj swoje prawa na rynku pracy

Centrum Praw Kobiet

Broszura zatytułowana Poznaj swoje prawa na rynku pracy adresowana jest zarówno do kobiet, które dopiero szukają pracy i chciałyby się dowiedzieć więcej o prawach, jakie im przysługują w sferze zatrudnienia, jak i do tych, które mają już doświadczenie na rynku pracy, ale nie wiedzą jak skutecznie bronić się przed naruszaniem ich praw pracowniczych.

Źródło: http://www.cpk.org.pl/images/artykuly/attach_79.pdf

 

Raport Kobiety w latach 90-tych

Centrum Praw Kobiet

W raporcie Kobiety w latach 90-tych zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w sytuacji kobiet w Polsce w latach 90-tych. Zawarte w nim informacje dotyczą położenia kobiet w różnych sferach życia: w dziedzinie oświaty, w rodzinie, z życiu publicznym, a także na rynku pracy. W raporcie uwzględniono także problem przemocy wobec kobiet, miejsca i sposobu prezentowania kobiet w mediach, polityki rządu wobec kobiet oraz trudnej kwestii zdrowia kobiet.

Źródło: http://www.cpk.org.pl/images/artykuly/attach_74.pdf

 

Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuacje kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza sytuacji w Polsce.

Koalicja Karat
Warszawa 2003

Przystąpienie do Unii Europejskiej oraz integracja regionalna jest dla kobiet ogromną szansą na pozytywne przemiany w zakresie równości płci. Z drugiej jednak strony, towarzyszące mu tendencje ekonomiczne i społeczne stanowią zagrożenie dla poszanowania praw kobiet.

Źródło: http://www.karat.org/documents/raportPL0628.pdf

 

Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z Unią Europejskiej.

NEWW Polska
2003

Niniejsze opracowanie powstało w ramach kampanii mającej na celu wykorzystanie procesu integracji Polski i innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej dla polepszenia ekonomicznej i prawnej sytuacji kobiet oraz standardów w dziedzinie równości płci. Kampania miała zwrócić uwagę na perspektywę gender oraz zagwarantować kobietom w regionie sprawiedliwości ekonomicznej, co w dalszej perspektywie przyczynić się miało do wyrównania szans wszystkich obywateli zintegrowanej Europy, niezależnie od narodowości i bez względu na płeć.

Źródło: http://www.neww.org.pl/download/Kobiety_w_Europie.pdf

 

CZY KOBIETY MAJĄ RÓWNE SZANSE ZAWODOWEGO ROZWOJU?

Opracowanie: Dr Agnieszka Baruk
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie
Marzec 2004

Artykuł traktuje o możliwościach rozwoju zawodowego kobiet z uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych i społecznych-w szczególności stereotypów dotyczących problematyki płci w kontekście aktywności zawodowej. Początek artykułu stanowi dość tendencyjny rys historyczny dotyczący typizacji profesji na zawody „męskie” i „żeńskie”.
Badania zachodnie są jednak wzbogacone o perspektywę polską i zawierają elementy badań nad percepcją własną kobiet na polskim rynku pracy. Zasadniczą i najbardziej cenną część artykułu stanowi przegląd wyników badań własnych autorki.

Czytaj całość

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RYNKU PRACY SKIEROWANE DO KOBIET

Autorka: Urszula Sztanderska
Warszawa, 2006

Analiza aktywności polskich organizacji pozarządowych na rzecz kobiet w obszarze rynku pracy zawiera trzy rodzaje informacji. W pierwszej części Raportu autorka dokonuje zaktualizowanej diagnozy i oceny sytuacji kobiet na rynku pracy – przedstawione są trendy dotyczące bezrobocia kobiet- również przez wzgląd na poziom kwalifikacji; dysproporcje płac itp.
W kolejnej części znajduje się systemowy przegląd instytucji pomocnych w poszukiwaniu pracy przez kobiety.
Trzecia cześć raportu stanowi omówienie rodzajów aktywności i zadań realizowanych przez organizacje III sektora w obszarze wspierania i aktywizacji zawodowej kobiet.
Raport zawiera również opis rekomendacji oraz bogatą bibliografię.

Treść raportu

System aktywizacji zawodowej kobiet - Kobieta pracująca..

Autor: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
przy współpracy z Anną Kulpą-Ogdowską (Katedra Socjologii Szkoła Główna Handlowa
i Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN)

kwiecień 2006

Raport „System aktywizacji zawodowej kobiet” podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kobieta pracująca”.
Raport zawiera analizę różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, opis uwarunkowań prawnych dotyczących zatrudnienia oraz analizę trędów i zmian obyczajowych w zakresie godzenia życia prywatnego z aktywnością zawodową oraz gotowości do przedsiębiorczości kobiet.
Osobno omówione zostały bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.

Całość raportu w pdf:

Przyszłość pracy a kobiety

Autorka: dr Ewa Lisowska
Szkoła Główna Handlowa 2006

Raport „Przyszłość pracy a kobiety” stanowi systemową i aktualną analizę sytuacji zawodowej kobiet w Polsce, Slowacji i Czech. W ramach Raportu analizowane są zjawiska dyskryminacji w zatrudnieniu, zmieniający się rynek pracy oraz pojawiające się nowe trendy w aktualnych i przyjaznych kobietom trendach zatrudnienia.
Osobną część prezentowanych analiz stanowi analiza futurologiczna – będąca ciekawą próbą szacowania zmian rynku zatrudnienia i idących za tym trudności i szans na aktywność zawodową kobiet.

Całość raportu w pdf:

 

Kobiety blokują awans kobiet

18 maj 2007

źródło:
www.onet.pl

Wzajemne relacje między kobietami pracującymi w tej samej firmie stanowią bardzo drażliwy temat. Okazuje się, że kobiety hamują awans innym kobietom.
Nie robiono do tej pory żadnych badań na ten temat, ale taki wniosek nasuwa się po obserwacji biurowych zachowań kobiet. Ostatnie dwa pokolenia kobiet wchodzą do firm z zamiarem pozostania tam i awansowania. Ich pojawienie się miało olbrzymi wpływ na kulturę biurową, etykę biznesu, wydajność, strukturę płac, wprowadzenie nienormowanego czasu pracy oraz zachowania mężczyzn. Teraz coraz częściej wpływa na zachowania między samymi kobietami, szczególnie gdy wzajemnie hamują i blokują swój rozwój w pracy.
Z antropologicznego punktu widzenia kobiety uczyły się przede wszystkim takich rodzajów współpracy, które były niezbędne do utrzymania rodziny i szerszej społeczności. Otwarte współzawodnictwo między nimi naruszało oczekiwania społeczne, natomiast mężczyzna był mocno nastawiony na współzawodnictwo.
Kiedy mężczyzna postrzega młodą niedoświadczoną kobietę jako zawodowo "słabszą", koleżanki z pracy znacznie wcześniej widzą już jej zawodowy potencjał, schowany pod pozorami młodości. Dlatego z góry traktują ją nieufnie.
Kobiety patrzą też na siebie jak na wzajemne zagrożenie, gdyż mają znacznie mniejsze pole i możliwości awansu. Także macierzyństwo staje się powodem do rywalizacji. Samotne kobiety zazdroszczą matkom przywilejów firmowych i empatii ze strony innych matek. Z kolei matki nie cieszą się zrozumieniem ze strony kobiet samotnych. Kobiety marnują czas, i osłabiają swój wzajemny potencjał, zwracając się przeciwko sobie. W tym samym czasie mężczyźni z przyjemnością poświęcają swój czas firmie, otwarcie współzawodnicząc o awanse i zlecenia, a potem równie chętnie zapraszają się na lunch. Biuro to przez tylko ich ulubione pole bitwy. Kobiety mogą się od nich nauczyć poluzowania oczekiwań i nauczenia się innego, mniej emocjonalnego podejścia do pracy – podejścia zgodnie z zasadą, że "to tylko biznes".

Oto kilka zaleceń, zmieniających podejście kobiet do pracy:
- ignoruj opinie innych, silne kobiety często stają się celem wyolbrzymionych plotek,
- spotykaj się z innymi kobietami z biura poza pracą, tożsamość z grupą dobrze wpływa na wzajemną współpracę,
- zaakceptuj współzawodnictwo, na luzie obserwuj co będzie się działo między przyjaźnie nastawionymi rywalkami,
- zastanów się, czy sama nie jesteś dla kogoś zagrożeniem, mając tego świadomość, możesz złagodzić sytuację i poprawić relacje,
- nie przejmuj się wszystkim za bardzo – gdy innej kobiecie zależy na tym samym co tobie, wcale nie znaczy, ze chce cię wygryźć – ona też chce iść naprzód (podobnie jak ty).

Polki rezygnują z pracy

29 maj 2007

źródło: www.wp.pl


W ciągu ostatnich 3 lat ponad 1,5 mln Polek zrezygnowało z pracy, aby zająć się domem. Ich liczba wzrosła o 30 procent.
Z danych GUS wynika, że po 1990 roku zaczęła spadać liczba osób, które zamiast pracy wybierały opiekę nad rodziną. Tendencja ta odwróciła się w 2004 roku, a w 2007 roku liczba kobiet zajmujących się wyłącznie domem wynosiła już 1,5 mln. Przyczyn takiego stanu jest wiele.
W wiek rozrodczy wszedł wyż z lat 80. Ponieważ rodzi się więcej dzieci i jednocześnie brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach, a dobre opiekunki są bardzo drogie, wiele kobiet decyduje się na pozostanie w domu i opiekę nad dziećmi. Często zdarza się, że kobiecie nawet nie opłaca się iść do pracy, bo cała jej pensja zostałaby przeznaczona na opiekunkę. Jest też grupa kobiet, które decydują się pozostać w domu, gdyż mogą sobie na to pozwolić, a rodzina może się utrzymać wyłącznie z zarobków męża (dzięki wzrostowi gospodarczemu ostatnich miesięcy, wzrosły również pensje). Ponieważ w Polsce najczęściej to mężczyzna ma wyższe zarobki – kobieta opiekuje się domem. Jeśli natomiast mąż decyduje się na emigrację za pracą (a wyjeżdżają najczęściej mężczyźni), kobieta zostaje w domu, gdyż nie daje rady pogodzić obowiązków domowych z pracą zawodową.
W Polsce kobiety stanowią aż 92,5 proc. opiekunów domu, z tego mieszkanki miast to 60 proc. Aż 36 proc. stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym, natomiast kolejne 36 proc. to kobiety w wieku 25-34 lata. Najszybciej zwiększa się jednak grupa kobiet w wieku 45-54 lata. Choć za wcześnie im jeszcze na emeryturę, rynek pracy wypycha je ze swoich zasobów. Na zmianę zawodowych kwalifikacji jest już w tym wieku za późno. Zmęczone życiem, rezygnują z pracy, by zająć się wnukami.
Młodsze kobiety po odchowaniu dzieci chcą wracać do pracy, ale z tym bywa różnie. Czasami wystarczy nawet roczna przerwa, żeby mieć potem kłopoty z odnalezieniem się w pracy. Nawet zajmując się domem, kobieta powinna więc mieć możliwość podjęcia szkoleń lub pracy po kilka godzin dziennie. Pracodawca powinien to umożliwiać.
Ze społecznego i demograficznego punktu widzenia taka sytuacja wydaje się korzystna, gdyż może wpłynąć na wzrost liczby dzieci, które w dodatku miałyby zapewniona prawidłową opiekę.
Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia sprawa nie wygląda już tak korzystnie. Kobiety opiekujące się domem to osoby bierne zawodowo, stanowiące pewne obciążenie dla państwa. Nie płaca składek na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast korzystają z usług opieki zdrowotnej dzięki ubezpieczeniu męża. Nie płacą składek emerytalnych i rentowych, choć często mają prawo do minimalnej emerytury. Nie płacą podatków, nie świadczą usług, nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.


Sejm o pracy kobiet w kopalniach

Komisja pracy oraz spraw zagranicznych opowiedziały się w czwartek przeciwko wypowiedzeniu przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 zawierającej zakaz zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią w kopalniach.
Jak wyjaśniał wiceminister spraw zagranicznych Janusz Stańczyk, potrzeba wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Nr 45 wynika ze sprzeczności jej przepisów z prawem UE nakazującym równe traktowanie, co oznacza zakaz dyskryminacji ze względu na płeć.

Jednak poseł Marian Piłka, który złożył wniosek o negatywne zaopiniowanie projektu, przekonywał, że "celem Konwencji jest ochrona kobiet przed wyzyskiem". Jak zaznaczył, "zasada równości nie oznacza, że kobiety i mężczyźni mogą wykonywać taką samą fizyczną pracę w kopalni".

Konwencja została przyjęta w 1935 roku podczas sesji Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, zaś Polska ratyfikowała ją w 1957 roku. W myśl postanowień Konwencji, "żadna osoba płci żeńskiej bez względu na wiek, nie może być zatrudniona przy pracach pod ziemią w kopalniach". Wyjątek stanowią jedynie osoby zajmujące stanowiska kierownicze, nie wykonujące pracy fizycznej, osoby zatrudnione w służbie sanitarnej i społecznej, skierowane na praktykę w okresie studiów oraz osoby udające się do podziemnych części kopalni dorywczo, niewykonujące tam prac o charakterze fizycznym.

Stańczyk przypomniał, że w opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powszechny zakaz zatrudniania kobiet w przemyśle górniczym pod ziemią, zawarty w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy Austrii, wynikający z wdrożenia Konwencji Nr 45, "nie stanowi dozwolonej różnicy traktowania".

Stańczyk poinformował, że spośród 16 państw UE związanych obecnie postanowieniami Konwencji Nr 45, już osiem zgłosiło zamiar jej wypowiedzenia, zaś sześć państw już ją wypowiedziało.

Dodał, że Konwencję Nr 45 można wypowiedzieć po upływie kolejnych 10 lat od jej pierwotnego wejścia w życie, przez rok. Najbliższy okres, kiedy będzie możliwe wypowiedzenie konwencji rozpocznie się 30 maja 2007 r. i zakończy 30 maja 2008 r. Jeżeli państwo nie wypowie konwencji w okresie, gdy jest to możliwe, jest związane jej postanowieniami przez kolejne 10 lat. "Kolejna możliwość wypowiedzenia byłaby więc dopiero w 2017 r." - wyjaśnił Stańczyk.

Zaznaczył, że po uprawomocnieniu się wypowiedzenia Konwencji Nr 45, "Polska będzie mogła uchylić przepisy krajowe zawierające powtórzenie postanowień konwencji, czyli zakaz pracy kobiet pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach".

Stanisław Szwed (PiS), który przekonywał do wypowiedzenia Konwencji, argumentował, że w polskim prawie istnieje wykaz prac szkodliwych, gdzie jest określone jakie czynności mogą wykonywać kobiety, więc wypowiedzenie Konwencji Nr 45 nie spowoduje wyzysku kobiet w kopalniach.

Data: 27 marzec 2007
Źródło: http://praca.gazeta.pl

Dlaczego kobietom tak trudno awansować

Kobiety nie przyjmują zasad gry dużych zespołów, bo ich nie rozumieją. Mężczyźni rywalizację mają we krwi. Kobiety natomiast cenią współdziałanie i harmonijną pracę.

Badania pokazują, że kobiety znakomicie radzą sobie, prowadząc własne firmy, pracując w wolnych zawodach i że odnalazły się po transormacji ustrojowej w Polsce. Są skuteczne w tym, co robią, bo nie muszą działać w strukturze dużej firmy, są niezależne. Niestety, większość Polek pracuje w dużych zespołach, gdzie istnieje silna konkurencja.W tym świecie męskich reguł gry kobiety na ogół przegrywają, wykonując podrzędne prace. Nie dostają awansu, bo ich nie widać.

Mężczyźni w firmie natychmiast ustalają hierarchię, ktora stwarza jasne i przejrzyste reguły gry, gdzie wygrywają najsilniejsi. I dobrze się czują w takiej atmosferze. Kobiety nie rozumieją gry dużych zespołów, gdzie zasady ustalają mężczyźni. Przenoszą do pracy sposób funkcjonowania w rodzinie: wspierają innych, biorą na siebie dodatkowe obowiazki zawodowe, są przesadnie pilne. Mają zbyt wielką tolerancję na to, że ich trud pozostaje niezauważony i niedoceniony. Jeśli kobiety czują się sfrustrowane i mają poczucie krzywdy, to znaczy, że wykonują pracę poniżej swoich ambicji.W męskim świecie rywalizacja jest faktem i wchodząc w ten świat, należy go poznać i oswoić.

Z drugiej strony wiele kobiet radzi sobie z konkurencją i z łatwością wchodzi w męski świat pracy. A w nim prace dużych zespołów dzielą się na lepsze i gorsze. Te lepsze to prowadzenie projektów i podpisywanie się pod nimi. Gorsze to i mniej doceniane to, np. sprawozdawczość. Jeśli w zespole jest kilka osób, można spróbować wymieniać się lepszymi i gorszymi pracami, ale do tego trzeba mieć odwagę proponowania bardziej sprawiedliwych rozwiązań. Warto też myśleć długofalowo o swojej pracy zawodowej, opracowując własną strategię kariery.

Czytaj więcej: O pracy w koroporacjach rozmawiała Renata Ardent-Dziurdzikowska z Majką Jaworską. Zwierciadło, lipiec 2007

Dyskryminowana płeć

Źródło: La Vanguardia

Aintzane Gastesi

Skrót:

W państwach Unii Europejskiej wciąż utrzymują się duże różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn
Komisja Europejska proponuje nowe rozwiązania, które mogą poprawić sytuację pań na rynku pracy.
Choć są coraz lepiej wykształcone, wciąż zarabiają mniej niż ich koledzy. W Europie dwudziestu siedmiu państw średnia różnica w zarobkach między obu płciami wynosi 15 proc. na niekorzyść pań. Jednocześnie to przeważnie one biorą na siebie ciężar prowadzenia domu.

Ostatni raport Komisji Europejskiej analizuje łącznie te dwa zjawiska i proponuje objąć prawem do urlopu macierzyńskiego także mężczyzn. Ma to być pierwszy krok na drodze do zmniejszenia różnic w zarobkach.

Przeczytaj więcej:

Kobiety w Europie wciąż mają gorzej

19.07.2007

Źródło: Gazeta Wyborcza


Skrót:
Komisja Europejska ostrzega, że europejki wciąż są dyskryminowane w pracy, a kraje unijne robią niewiele, by to zjawisko zlikwidować.

Według ostatnich wyliczeń Komisji Europejskiej, Europejki zarabiają średnio 15 proc. mniej niz mężczyźni na tych samych stanowiskach, chociaż są od nich lepiej wykształcone. Gorsza pensja jest najczęstszą formą dyskryminacji kobiet w Europie. Różnice w płacach zwiększają się wraz z wiekiem.

Polska teoretycznie wychodzi nieźle na tle innych państw, gdyż Polki zarabiają średnio o 10 proc. mniej niz Polacy zatrudniani na tych samych stanowiskach. Jest to jednak tylko efekt jednego z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia kobiet. W Polsce pracuje tylko 48,2 proc kobiet, natomiast średnia unijna wynosi 57,1 proc. Niska różnica w zarobkach oznacza tylko, że u nas pracuje bardzo mało kobiet o niskich kwalifikacjach.

Autorzy raportu twierdzą, że Europejkom trudniej jest o awans. W 2006 r. jedynie co trzeci menedżer na najwyższych stanowiskach był kobietą. Zgodnie z traktatami unijnymi, przepisy prawa pracy leżą w gestii poszczególnych rządów. I choć gwarancje równoupranienia zostały zapisane w traktatach unijnych już w latach 50., wciąż pozostają teorią.

Komisja podała także pozytywne przykłady państw, skutecznie walczących z dyskryminacją kobiet. Niestety, wśród 11 państw, które starają się walczyć z dyskryminacją płci, nie ma Polski.


Czytaj więcej:

Globalizacja Pracy Opiekuńczej. 2006

Autorka: RACHEL KURIAN

Rozdział 7 w Thanh Dam Truong, Saskia Wieringa, Amrita Chhachhi, red. Engendering Human Security. Feminist Perspectives. New Delhi: Women Unlimited. 2006. str. 147-168
tłum. Monika Michowicz

Data: 2006

Opis:
Raport „Globalizacja pracy opiekuńczej.2006”-jest analizą światowych trendów migracji kobiet – oraz ich aktywności ekonomicznej w obszarze szarej strefy-dotyczącej szeroko rozumianych usług opiekuńczych.
Praca ta podejmuje się analizy genderowej rynku pracy emigrantek w obliczu takich zjawisk jak liberalizacja handlu i rynku pracy, globalizacja itp. 

Czytaj więcej:
Pobierz PDF:

Źródło: Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego
www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny